Ledighet

Skolplikt och rätt till utbildning

Grundskole- och särskoleelever har skolplikt och närvaroplikt alla skoldagar under läsåret. Skolpliktens syfte är att garantera alla barn och ungdomar en absolut rätt till utbildning. Skolan är elevernas arbetsplats. Det är viktigt att regler om närvaro och arbetsårets tider följs, så att skolarbetet och utbildningen blir så effektiv som möjligt. Vårdnadshavare har ansvaret för att omyndiga barn kommer till skolan men även kommunen har ett ansvar att följa upp skolplikten. En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. All ledighet dokumenteras av skolan. Informationen kring elevs ledighet har skett i dialog med Skattkärrsskolans föräldraråd.

Skriftlig ansökan

Vårdnadshavare lämnar alltid skriftlig ansökan till mentor. Blankett finns i skolan eller på Karlstads kommuns hemsida: e-tjanster.karlstad.se. Du kan även ladda ned de här.

Ledighet_för_elev – klicka på den blåa länken så kommer du till blanketten.

Längre ledighet söks i god tid för att ge eleven möjlighet att kompensera den förlorade undervisningen. Föräldrabalken och skollagen är tydliga när det gäller vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för barnets skolgång. I de fall barnet har två vårdnadshavare krävs bådas underskrift. Beslut om ledighet Beslut om ledighet prövas i varje enskilt fall.

Ansvarig lärare eller rektor tar hänsyn till:

 Elevens studiesituation
 Tidigare ledigheter och frånvaro under läsåret
 Skäl för ledigheten

Ledighet

Lärare får ge elev ledigt högst 10 dagar per läsår, dessa fördelas med 5 dagar på höstterminen och 5 dagar på vårterminen. Om läraren anser att ledigheten är olämplig kommer ledigheten att avslås. Endast rektor får besluta om ledighet som överstiger 10 dagar. En längre ledighet kräver att eleven har synnerliga skäl. Skollagen ställer stränga krav för att en sådan ledighet får beviljas och förutsätter dialog mellan vårdnadshavare och skola. Om rektor anser att ledigheten är olämplig kommer ledigheten att avslås. Skattkärrsskolan kommer att vara återhållsamma att bevilja ledighet utöver de dagar som läraren har rätt att bevilja

Vill du ladda ned hela texten i vår folder klicka i länken nedan.

elevs-ledighet-151117